Scroll

Rekomendacja techniczna ITB Balustrady Copal System


REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB

RT ITB-1205/2013

Zestaw elementów

do wykonywania balustrad Copal System

WARSZAWA

Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Projekt okładki: Ewa Kossakowska

GW II

Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości

Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego

Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2014

ISBN 978-83-249-7193-0

Dział Upowszechniania Wiedzy

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: 22 843 35 19

Format pdf

wydano w styczniu 2014 r.

zam. 64/2014

 

 

 

Seria: APROBATY TECHNICZNE

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB

RT ITB-1205/2013

Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

Copal Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka

stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Zestaw elementów

do wykonywania balustrad Copal System

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

Termin ważności:

D Y R E K T O R

19 września 2018 r.

Instytutu Techniki Budowlanej

 

Załącznik:

Jan Bobrowicz

Postanowienia ogólne i techniczne

 

Warszawa, 19 września 2013 r.

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1205/2013 jest nowelizacją Rekomendacji Technicznej RT ITB-1205/2010. Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1205/2013 zawiera 35 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

RT ITB-1205/2013

str. 2/35

 

 

Z A ŁĄC Z N I K

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI ...........................................................................

3

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI .......................................................................................

3

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA ..............................................

5

4. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE. WYMAGANIA .........................................

6

4.1. Właściwości materiałów ............................................................................................

6

4.2. Właściwości balustrad ..............................................................................................

6

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ........................................................

9

6. OCENA ZGODNOŚCI ......................................................................................................

9

6.1. Zasady ogólne ..........................................................................................................

9

6.2. Wstępne badanie typu ............................................................................................

10

6.3. Zakładowa kontrola produkcji ..................................................................................

10

6.4. Badanie gotowych wyrobów ...................................................................................

11

6.5. Częstotliwość badań ...............................................................................................

11

6.6. Metody badań .........................................................................................................

11

6.7. Pobieranie próbek do badań....................................................................................

12

6.8. Ocena wyników badań.............................................................................................

12

7. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE .............................................................................

13

8. TERMIN WAŻNOŚCI .....................................................................................................

14

INFORMACJE DODATKOWE ...........................................................................................

14

RYSUNKI ...........................................................................................................................

17

RT ITB-1205/2013

str. 3/35

 

 

1. CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1205/2013 jest dokumentem dobrowolnym, udzielonym dla wyrobów nie podlegających wymaganiom art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami). Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB jest zestaw elementów do wykonywania balustrad Copal System, produkowany przez firmę Copal Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 78, 64-980 Trzcianka.

Balustrady Copal System wykonuje się z kształtowników aluminiowych wyciskanych oraz wypełnień: ze szkła bezpiecznego, blachy aluminiowej lub płyt włóknisto-cementowych.

Zestaw elementów do wykonywania balustrad Copal System obejmuje:

kształtowniki aluminiowe poręczy, wg rys. 1,

kształtowniki aluminiowe słupków mocujących, wg rys. 2,

listwy do montażu wypełnień, wg rys. 3 i 4,

stopy i uchwyty do montażu słupków do podłoża, wg rys. 5 ÷ 10,

uszczelki osadcze wypełnień z EPDM lub elastomeru termoplastycznego (TPE),

wypełnienia (ze szkła bezpiecznego, płyty włóknisto-cementowej lub blachy aluminiowej).

Wypełnienia balustrad wykonane ze szkła bezpiecznego mogą być zamocowane

w następujący sposób:

od góry w kształtowniku poręczy oraz od dołu w listwie do mocowania wypełnień (rys. 11),

RT ITB-1205/2013

str. 4/35

 

 

od góry w kształtowniku poręczy, przy pomocy listwy zatrzaskowej, oraz od dołu w listwie do mocowania wypełnień (rys. 12),

od góry i od doły w listwie do mocowania wypełnień (rys. 13).

Na połączeniach kształtowników aluminiowych z wypełnieniem w postaci tafli szkła bezpiecznego są umieszczone uszczelki osadcze z EPDM.

Wypełnienia wykonane z płyty włóknisto-cementowej mocowane są za pomocą listwy do montażu wypełnień z uszczelkami osadczymi z EPDM lub elastomeru termoplastycznego (TPE). Wypełnienia są dodatkowo mocowane do słupków środkowych balustrady za pomocą płaskownika aluminiowego o wymiarach 30 x 5 mm oraz do słupków skrajnych za pomocą kątownika z blachy aluminiowej o grubości 3 mm i wymiarach 30 x 30 mm, przykręconych do słupków pięcioma wkrętami o wymiarach 4,8 x 35 mm. Na połączeniu słupka i płyty włóknisto-cementowej w miejscu wkrętów mocujących stosuje się podkładki z płyty drewnopochodnej o grubości 10 mm i wymiarach 30 x 30 mm. Sposób zamocowania wypełnienia z płyty włóknisto-cementowej przedstawiono na rys. 14.

Wypełnienia wykonane z blachy aluminiowej mocowane są za pomocą ramy z kształtownika aluminiowego zamkniętego, o wymiarach przekroju poprzecznego 30 x 30 mm i grubości ścianki 1,5 mm, która przykręcona jest do słupków balustrady za pomocą wkrętów o średnicy 4,8 mm. Do ramy zamocowana jest za pomocą wkrętów o wymiarach 3,5 x 16 mm lub nitów 4,0 x 10 mm blacha aluminiowa o grubości 1,5 mm. W miejscu słupków środkowych blacha aluminiowa jest dodatkowo przykręcona do słupka dwoma wkrętami o wymiarach 4,8 x 45 mm, z zastosowaniem podkładki z płyty drewnopochodnej o grubości 30 mm i wymiarach 30 x 30 mm. Sposób zamocowania wypełnienia z blachy aluminiowej przedstawiono na rys. 15.

Z zestawu elementów Copal System można wykonywać balustrady poziome, mocowane do powierzchni poziomych lub do powierzchni pionowych. Przykładową balustradę wykonaną z zestawu elementów Copal System przedstawiono na rys. 16. Sposoby zamocowania balustrad do podłoża przedstawiono na rys. 17 i 18.

Elementy balustrad wykonane ze stopów aluminium pokryte są lakierową powłoką poliestrową lub anodową powłoką tlenkową. Elementy aluminiowe niewidoczne po montażu mogą być bez powłok ochronnych.

Wszystkie części złączne są zabezpieczone przed korozją galwaniczną powłoką cynkową lub są wykonane ze stali odpornej na korozję.

Wymagane właściwości techniczne wyrobów objętych Rekomendacją podano w p. 4.

RT ITB-1205/2013

str. 5/35

 

 

3. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Balustrady Copal System są przeznaczone do zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem upadku w pustą przestrzeń osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni zabezpieczonej balustradą.

Balustrady mogą być stosowane do zabezpieczania balkonów, loggii, tarasów, portfenetrów lub krużganków w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Balustrady mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych, szpitalach, domach opieki społecznej oraz obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem powierzchni ogólnie dostępnych dla tłumu, takich jak sale koncertowe, sale sportowe (łącznie z trybunami) i dojścia do peronów stacji kolejowych.

Powierzchnie, które mają być zabezpieczone przy pomocy balustrad Copal System, powinny być zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 +NA:2010 do kategorii użytkowania A, B, C1 ÷ C4 lub D, dla których wartość liniowych obciążeń poziomych q k elementów ograniczających, takich jak balustrady jest nie większa niż 1 kN/m.

Podłoże, do którego mocowane są słupki nośne balustrad powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005+A2:2006.

Do mocowania balustrad do podłoża należy stosować łączniki rozporowe lub wklejane, dopuszczone do obrotu i przeznaczone do określonego podłoża, o nośności określonej w projekcie technicznym.

Ze względu na ochronę przed korozją balustrady Copal System powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN 12944-2:2001.

Stosowanie balustrad Copal System powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:

obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

RT ITB-1205/2013

str. 6/35

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami),

postanowień niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB,

instrukcji montażu balustrad, opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom wyrobów.

4. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE. WYMAGANIA

4.1. Właściwości materiałów

Elementy wchodzące w skład zestawu Copal System powinny być wykonywane z następujących materiałów:

słupki mocujące, poręcze, listwy do montażu wypełnień, stopy i uchwyty do montażu słupków do podłoża powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6063

wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T66 wg normy PN-EN 515:1996 i powinny spełniać wymagania norm PN-EN 755-2:2010, PN-EN 12020-1:2010

i PN-EN 12020-2:2010,

wypełnienia powinny być wykonane z bezpiecznego szkła warstwowego grubości 8 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000+A1:2005, blachy aluminiowej grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wg normy PN-EN 1396:2009 lub PN-EN 485-1+A1:2010 albo płyty włóknisto-cementowej Minerit HD10 grubości nie mniejszej niż 10 mm, spełniającej wymagania normy PN-EN 492:2013,

uszczelki osadcze powinny być wykonane z EPDM lub z elastomeru

termoplastycznego

(TPE)

i

powinny

spełniać

wymagania

normy

PN-EN 12365-1:2006.

4.2. Właściwości balustrad

4.2.1. Wymiary. Wymiary elementów wchodzących w skład zestawu do wykonywania balustrad Copal System powinny być zgodne z podanymi na rysunkach 1 ÷ 10.

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników aluminiowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12020-2:2010.

Tolerancje pozostałych elementów balustrad powinny odpowiadać klasie średniodokładnej m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

RT ITB-1205/2013

str. 7/35

 

 

Balustrady wykonane z elementów Copal System powinny mieć następujące wymiary:

wysokość balustrady mierzona od podłoża do wierzchu poręczy powinna być nie

mniejsza niż H = 0,90 m w przypadku budynków jednorodzinnych i mieszkań wielopoziomowych (z wyjątkiem balustrad balkonowych) lub nie mniejsza niż H = 1,10 m w przypadku pozostałych budynków i balustrad balkonowych we wszystkich budynkach,

prześwit lub wymiar otworu określonego średnicą okręgu wpisanego między elementami wypełnienia balustrady nie powinien być większy niż:

0,12 m – w przypadku budynków wielorodzinnych, oświaty i wychowania oraz opieki zdrowotnej,

bez wymagań – w przypadku budynków jednorodzinnych i mieszkań wielopoziomowych,

0,20 m – w przypadku pozostałych budynków,

odległość między słupkami balustrady nie powinna być większa niż 1,0 m.

4.2.2. Jakość wykonania. Elementy balustrad powinny być gładkie, bez pęknięć, wgnieceń, naderwań, ostrych i tnących krawędzi.

Kształtowniki powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń. Odchyłka płaskości miejscowej w miejscach łączenia kształtowników nie powinna być

większa niż 0,6 mm.

Połączenia powinny być dobrze dopasowane i łatwe w montażu oraz powinny być sztywne, trwałe i nie powinny ulegać poluzowaniu w wyniku obciążeń eksploatacyjnych.

Uszczelki osadcze powinny przylegać bez fałd i przerw do odpowiedniej powierzchni wypełnienia i kształtownika balustrady.

4.2.3. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne. Balustrada poddana badaniom odporności na obciążenia statyczne (układ obciążeń wg rys. 19) powinna po badaniu być zdolna do zabezpieczenia chronionej przestrzeni przed niebezpieczeństwem upadku. Po badaniu mogą wystąpić trwałe odkształcenia balustrady pod warunkiem, że wyrób nadal spełnia funkcje zabezpieczające.

Balustrada powinna przenieść obciążenia statyczne wywołane:

siłą F 1 działającą prostopadle do płaszczyzny balustrady, o wartości 1,0 kN/m, przyłożoną do poręczy na wysokości 1,10 m, mierzonej od podłoża do wierzchu poręczy,

RT ITB-1205/2013

str. 8/35

 

 

siłą pionową F 2 działającą w płaszczyźnie balustrady, skierowaną w dół, o wartości

0,5 kN, przyłożoną do poręczy w dwóch punktach położonych symetrycznie

w odległości 0,15 m od środka przęsła,

siłą pionową F 3 działającą w płaszczyźnie balustrady, skierowaną w górę, o wartości

0,5 kN, przyłożoną do poręczy w dwóch punktach symetrycznie do słupka,

w odległości 0,15 m od słupka pionowego balustrady,

siłą pionową F 4 o wartości 1,0 kN, działającą w płaszczyźnie balustrady na wypełnienie zamocowane w balustradzie.

4.2.4. Odporność wypełnienia balustrady na uderzenie ciałem twardym.

Wypełnienie balustrady powinno wytrzymać jedno uderzenie stalowej kuli o masie 0,5 kg, spadającej swobodnie z wysokości 1,0 m. W wyniku uderzenia nie powinno wystąpić przebicie wypełnienia lub uwolnienie z zamocowania jakiejkolwiek części wypełnienia.

4.2.5. Wytrzymałość balustrady na obciążenia dynamiczne. Balustrada powinna przenieść obciążenie dynamiczne wywołane uderzeniem worka o masie 30 kg, z energią 200 J. W wyniku uderzenia wypełnienie nie powinno zostać wyrwane z elementów mocujących oraz nie powinno wystąpić jego przebicie.

4.2.6. Właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych. Aluminiowe elementy balustrad powinny być zabezpieczone przed korozją:

anodową powłoką tlenkową o grubości nie mniejszej niż 15 µm,

lakierową powłoką poliestrową o grubości nie mniejszej niż 60 µm i stopniu przyczepności do podłoża 0 wg normy PN-EN ISO 2409:2007.

Anodowe powłoki tlenkowe na kształtownikach aluminiowych powinny być wykonane

przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALANOD i powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALANOD określone w Ustaleniach Aprobacyjnych UA GW III.17/2011, tablica 2.

Lakierowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych powinny być wykonane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT i powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT określone w Ustaleniach Aprobacyjnych UA GW III.17/2011, tablica 1.

RT ITB-1205/2013

str. 9/35

 

 

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby, objęte Rekomendacją, powinny być dostarczane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych zabezpieczających elementy balustrad przed uszkodzeniami mechanicznymi. Gotowe wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych.

Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

nazwę i adres Producenta,

nazwę i oznaczenie wyrobu oraz jego przeznaczenie,

nr Rekomendacji Technicznej ITB (RT ITB-1205/2013)

nr i datę wydania świadectwa technicznego (świadectwa zgodności z RT ITB). Wyroby objęte Rekomendacją Techniczną mogą być oznakowane poniższym znakiem:

Rekomendacja Techniczna

RT ITB -1205/2013

umieszczonym na wyrobie lub etykiecie. Logo ITB może mieć barwę czarną lub niebieską.

6. OCENA ZGODNOŚCI

6.1. Zasady ogólne

Rekomendacja Techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających wymaganiom art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami). Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawiania ich odbiorcom wyrobów.

RT ITB-1205/2013

str. 10/35

 

 

Właściwości techniczne wyrobów objętych Rekomendacją, powinny być potwierdzone świadectwem technicznym (świadectwem zgodności) wydanym przez Producenta, po dokonaniu oceny zgodności z Rekomendacją Techniczną RT ITB-1205/2013.

Podstawą oceny zgodności są:

a) wstępne badanie typu,

b) zakładowa kontrola produkcji.

6.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu obejmuje:

a) wytrzymałość balustrad na obciążenia statyczne,

b) odporność wypełnienia na uderzenie ciałem twardym,

c) wytrzymałość balustrady na obciążenia dynamiczne,

d) właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych.

Badania, które w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

6.3. Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

a) specyfikację materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne,

b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 6.4) prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Rekomendacją Techniczną RT ITB-1205/2013. Wyniki kontroli powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

RT ITB-1205/2013

str. 11/35

 

 

6.4. Badania gotowych wyrobów

6.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a) badania bieżące,

b) badania okresowe.

6.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a) wymiarów,

b) jakości wykonania.

6.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a) wytrzymałości balustrady na obciążenia statyczne,

b) wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne,

c) właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych.

6.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

6.6. Metody badań

6.6.1. Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się przez pomiar za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych dostosowanych do wymaganej dokładności sprawdzanych wymiarów.

6.6.2. Sprawdzenie jakości wykonania. Sprawdzenie jakości wykonania przeprowadza się kontrolując wizualnie elementy do wykonywania balustrad.

6.6.3. Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia statyczne.

Sprawdzenie wytrzymałości na obciążenia statyczne przeprowadza się na próbce składającej się z dwóch przęseł balustrady zamocowanych do podłoża przy pomocy trzech słupków.

RT ITB-1205/2013

str. 12/35

 

 

Wytrzymałość balustrady na obciążenie siłą prostopadłą do płaszczyzny balustrady przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 19 a.

Wytrzymałość poręczy balustrady na obciążenie siłą pionową skierowaną w dół, działającą w płaszczyźnie balustrady, przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 19 b.

Wytrzymałość poręczy balustrady na obciążenie siłą pionową skierowaną w górę, działającą w płaszczyźnie balustrady, przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 19 c.

Wytrzymałość zamocowania wypełnienia na obciążenie siłą pionową skierowaną w dół, działającą w płaszczyźnie wypełnienia, przeprowadza się zgodnie ze schematem podanym na rysunku 19 d.

6.6.4. Sprawdzenie odporności wypełnienia balustrady na uderzenie ciałem twardym. Sprawdzenie odporności na uderzenie ciałem twardym przeprowadza się w sposób podany w normie PN-EN 950:2000 uderzając w wypełnienie kulą stalową o masie 0,5 kg, opuszczając ją swobodnie z wysokości 1 m w miejsce oddalone o 0,1 m od krawędzi wypełnienia.

6.6.5. Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne.

Sprawdzenie wytrzymałości na obciążenia dynamiczne przeprowadza się w sposób podany w normie PN-EN 949:2000, uderzając workiem o masie 30 kg z energią 200 J w punkt oddalony od górnej krawędzi wypełnienia o 0,2 m i w środku geometrycznym wypełnienia.

6.6.6. Sprawdzenie właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych.

Sprawdzenie właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych przeprowadza się

przez pomiar grubości powłok, zgodnie z normą PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008 oraz przez sprawdzenie odporności powłoki lakierowej na odrywanie od podłoża, zgodnie z normą PN-EN ISO 2409:2007.

6.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.

RT ITB-1205/2013

str. 13/35

 

 

6.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

7. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

7.1. Rekomendacja Techniczna RT ITB-1205/2013 zastępuje Rekomendację Techniczną RT ITB-1205/2010.

7.2. Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1205/2013 jest dokumentem dobrowolnym, stwierdzającym przydatność zestawu elementów do wykonywania balustrad Copal System do stosowania w budownictwie, w zakresie wynikającym z postanowień Rekomendacji. Stanowi ona specyfikację techniczną, pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydawanie świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności),

potwierdzających zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego dokumentu, w celu przedstawienia ich odbiorcom wyrobów.

7.3. Rekomendacja Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119/2003, poz. 1117, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Rekomendacji Technicznej ITB.

7.4. ITB wydając Rekomendację Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

7.5. Rekomendacja Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności na właściwe ich zastosowanie.

RT ITB-1205/2013

str. 14/35

 

 

7.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu elementów do wykonywania balustrad Copal System można zamieszczać informację o udzielonej temu zestawowi Rekomendacji Technicznej RT ITB-1205/2013.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1205/2013 jest ważna do 19 września 2018 r. Ważność Rekomendacji Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy,

jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty związane

PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004+A1:2005+A2:2006 PN-EN 485-1+A1:2010

PN-EN 492:2013

PN-EN 515:1996

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia. Właściwości wyrobu i metody badań

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów

RT ITB-1205/2013

str. 15/35

 

 

PN-EN 1991-1-1:2004 +NA:2010

PN-EN 573-3:2010

PN-EN 755-2:2010

PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 1396:2009

PN-EN 12020-1:2010

PN-EN 12020-2:2010

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2360:2006

PN-EN ISO 2409:2008 PN-EN ISO 9223:2012

PN-EN ISO 12543-2:2000 +A1:2005

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 2: Własności mechaniczne

Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

Aluminium i stopy aluminium. Blachy i taśmy powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań. Specyfikacje

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki

Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych

Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć

Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfer. Klasyfikacja, określanie i ocena

Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe

RT ITB-1205/2013

str. 16/35

 

 

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-N-03010:1983

Ustalenia Aprobacyjne

UA GW III.17/2011

Raporty z badań i oceny

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

Ustalenia Aprobacyjne dotyczące badań i oceny, zgodnie z wymaganiami technicznymi znaków jakości QUALICOAT i QUALANOD, malarskich powłok proszkowych i anodowych powłok tlenkowych na kształtownikach aluminiowych oraz przyjmowania wyników badań wykonywanych w ramach utrzymania znaków jakości QUALICOAT i QUALANOD

1. Raport z badań nr LOW01-2600/10/Z00 OWN. Zestaw elementów do wykonywania balustrad balkonowych Copal System, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej, ITB Oddział Wielkopolski, 61-819 Poznań, ul. Taczaka 12.

2. Sprawozdanie z badań nr L13013. Balustrada balkonowa COPAL SYSTEM,

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO ZŁOTÓW S.A., ul. Kujańska 10 E, 77-400 Złotów.

3. Sprawozdanie z badań nr L13266. Balustrada balkonowa COPAL SYSTEM, Laboratorium Pomiarowo-Badawcze METALPLAST KARO ZŁOTÓW S.A., ul. Kujańska 10 E, 77-400 Złotów.

4. Opinia Techniczna OWN-OT-008/2013. Ocena wyników badań balustrad balkonowych

COPAL SYSTEM przeprowadzonych

w Laboratorium

Pomiarowo-Badawczym

w Złotowie, Zakład Okuć i Ślusarki

Budowlanej ITB

Oddział Wielkopolski,

61-819 Poznań, ul. Taczaka 12.

 

 

RT ITB-1205/2013

str. 17/35

 

 

RYSUNKI

 

 

Str.

Rys. 1.

Kształtowniki aluminiowe poręczy.........................................................................

18

Rys. 2.

Kształtowniki aluminiowe słupków ........................................................................

19

Rys. 3.

Listwy do montażu wypełnień...............................................................................

20

Rys. 4.

Listwa zatrzaskowa do montażu wypełnień .........................................................

20

Rys. 5.

Stopa do montażu słupków P2005 i PL2005 .......................................................

21

Rys. 6.

Stopa do montażu słupka Słupek 1 ......................................................................

22

Rys. 7.

Stopa do montażu słupka Słupek 2 .....................................................................

23

Rys. 8.

Stopa do montażu słupka Słupek 3.......................................................................

24

Rys. 9.

Uchwyty do montażu słupków P2005 i PL2005 ....................................................

25

Rys. 10.

Uchwyty do montażu słupka Słupek 2 ..................................................................

26

Rys. 11.

Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 1 ............................

27

Rys. 12.

Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 2 ............................

28

Rys. 13.

Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 3 ............................

29

Rys. 14.

Zamocowanie wypełnienia z płyty włóknisto-cementowej.....................................

30

Rys. 15.

Zamocowanie wypełnienia z blachy aluminiowej..................................................

31

Rys. 16.

Balustrady Copal System – przykładowe rozwiązanie..........................................

32

Rys. 17.

Balustrady Copal System – sposoby mocowania do podłoża...............................

33

Rys. 18.

Balustrady Copal System – sposoby mocowania do podłoża...............................

34

Rys. 19.

Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne – schematy obciążeń ...........

35

RT ITB-1205/2013

str. 18/35

 

 

P2002

PL2006

PL2002

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 5

Profil 6

Profil 4

Profil 7

Rys. 1. Kształtowniki aluminiowe poręczy

RT ITB-1205/2013

str. 19/35

 

 

P2005

PL2005

Słupek 1

Słupek 2

Słupek 3

Rys. 2. Kształtowniki aluminiowe słupków

RT ITB-1205/2013

str. 20/35

 

 

Rys. 3. Listwy do montażu wypełnień

Rys. 4. Listwa zatrzaskowa do montażu wypełnień

RT ITB-1205/2013

str. 21/35

 

 

Rys. 5. Stopa do montażu słupków P2005 i PL2005

RT ITB-1205/2013

str. 22/35

 

 

Rys. 6. Stopa do montażu słupka Słupek 1

RT ITB-1205/2013

str. 23/35

 

 

Rys. 7. Stopa do montażu słupka Słupek 2

RT ITB-1205/2013

str. 24/35

 

 

Rys. 8. Stopa do montażu słupka Słupek 3

RT ITB-1205/2013

str. 25/35

 

 

Rys. 9. Uchwyty do montażu słupków P2005 i PL2005

RT ITB-1205/2013

str. 26/35

 

 

Rys. 10. Uchwyt do montażu słupka Słupek 2

RT ITB-1205/2013

str. 27/35

 

 

Rys. 11. Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 1

RT ITB-1205/2013

str. 28/35

 

 

Rys. 12. Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 2

RT ITB-1205/2013

str. 29/35

 

 

Rys. 13. Zamocowanie wypełnienia ze szkła bezpiecznego – wariant 3

RT ITB-1205/2013

str. 30/35

 

 

Rys. 14. Zamocowanie wypełnienia z płyty włóknisto-cementowej

RT ITB-1205/2013

str. 31/35

 

 

Rys. 15. Zamocowanie wypełnienia z blachy aluminiowej

RT ITB-1205/2013

str. 32/35

 

 

1 – Poręcz

2 – Uszczelka

3 – Wypełnienie

4 – Słupek

5 – Stopa mocująca

6 – Listwa do montażu wypełnień

Rys. 16. Balustrady Copal System – przykładowe rozwiązanie

RT ITB-1205/2013

str. 33/35

 

 

Rys. 17. Balustrady Copal System – sposoby mocowania do podłoża

RT ITB-1205/2013

str. 34/35

 

 

Rys. 18. Balustrady Copal System – sposoby mocowania do podłoża

RT ITB-1205/2013

str. 35/35

 

 

a)

b)

c)

d)

Rys. 19. Wytrzymałość balustrady na obciążenia statyczne – schematy obciążeń

ISBN 978-83-249-7193-0