Scroll

instrukcja montażu i obsługi


Instrukcja montażu i obsługi aluminiowych okien i drzwi przesuwnych COPAL System


Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jego właściwy montaż, obsługa i konserwacja.

Zabudowa balkonu/tarasu wykonana w systemach Copal jest zabudową osłonową, nietermoizolowaną i chroni przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi takimi jak: opady deszczu i śniegu, podmuchy wiatru, kurz i pył.

Stanowi również dodatkowe utrudnienie dla włamywacza i jest dodatkową barierą dla hałasu ulicznego.
Należy pamiętać, aby na czas nieobecności lub w przypadku zapowiadającej się zmiany pogody zamknąć zabudowę, aby uniknąć niepożądanego zasypania śniegiem, zalania deszczem lub wtargnięciem przez osoby trzecie.

W związku z tym, że jest to tzw. „zimna” zabudowa pomieszczeń nieizolowanych, w celu uniknięcia osadzania pary na szkle, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia np. częste wietrzenie lub pozostawienie lekko rozsuniętej zabudowy.

§1

BEZWGLĘDNE ZASADY MONTAŻU

1. Przy montażu i eksploatacji systemu należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
a) podłoże, do którego mocowane są wszelkie konstrukcje musi być stabilne, aby ewentualne obciążenia wiatrowe występujące na danym terenie nie powodowały deformacji lub ich zniszczenia,
b) elementy mocujące konstrukcje do podłoża muszą być odporne na korozję oraz sprostać obciążeniom wymienionym w punkcie 1a,
c) należy zapewnić wypoziomowanie konstrukcji zarówno poprzeczne jak i podłużne oraz równoległość kształtowników górnych i dolnych,
d) przy systemie przesuwnym ramowym odległość pomiędzy prowadnicami powinna umożliwić montaż i demontaż okien (drzwi), a po ich założeniu górna prowadnica musi być wprowadzona minimum 5 mm w górny profil poziomy okna (drzwi).
2. Montażysta ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane szkody w przypadku nie stosowania ściśle określonych przez Systemodawcę zasad montażu systemu.

§2

SCHEMAT POMIARU I MONTAŻU

1. Pomiary zabudów należy wykonać bardzo dokładnie. Należy określić wielkość prostokąta wpisanego w otwór przeznaczony do zabudowy. Na luzy montażowe przyjąć (zależnie od posiadanego doświadczenia) nie mniej niż 5 mm.
2. Dostarczone zabudowy gotowe należy uzbroić w odpowiednie wypełnienie. Przy zakładaniu uszczelki gumowej EPDM, zalecamy stosować delikatne płyny zwilżające. Należy zwrócić uwagę, żeby nie wsuwać wypełnienia zbyt głęboko w uszczelkę.
3. Przygotowane profile lub elementy składowe wyrobu gotowego należy zabezpieczyć do dalszego transportu w miejsce montażu. Profile zabezpieczyć przekładkami chroniącymi przed otarciami w czasie transportu.
4. Montaż prowadnicy dolnej:
- prowadnicę należy ustawić spadem na zewnątrz w celu odprowadzenia wody z opadów atmosferycznych,
- na całej długości prowadnicę należy wypoziomować (wzdłużnie i poprzecznie) i w razie konieczności użyć podkładek,
- prowadnicę należy przykręcać pomiędzy torami, w sposób zapewniający jej stabilność i odporność na obciążenia wiatrowe,
5. Montaż prowadnicy górnej:
- górną prowadnicę należy ustawić równolegle w stosunku do dolnej. Tory prowadnic powinny znajdować się w osi pionowej
- po ustaleniu położenia prowadnicy górnej względem prowadnicy dolnej, należy ją wypoziomować wzdłużnie i poprzecznie,
- prowadnicę należy przymocować w sposób zapewniający jej stabilność, równocześnie należy pamiętać o jej uszczelnieniu,
- na całej długości prowadnic odległość pomiędzy naprzeciwległymi torami musi być jednakowa.
6. Wstawienie skrzydeł:
- okna należy wstawiać od najbardziej wysuniętego na zewnątrz skrzydła,
- górną część skrzydła wsunąć do oporu w górną prowadnicę,
- ustawić skrzydło okna w pionie,
- opuścić skrzydło na dolną prowadnicę,
- sprawdzić wielkość luzu między skrzydłem a górną prowadnicą, na całej długości prowadnic i w razie konieczności dokonać regulacji (patrz §1 pkt 1 ppkt „d”),
7. Mocowanie ościeżnicy P304
- wsunąć profil ościeżnicy (P304) na profil pionowy skrzydła,
- dosunąć P304 do miejsca mocowania (razem z profilem okna P304),
- wyregulować luz między profilami okna a P304,
- odrysować miejsce mocowania,
- zamontować P304,
- w razie konieczności dokonać regulacji.
8. Do montażu prowadnicy dolnej i górnej oraz profilu ościeżnicy P304 zaleca się stosować kołki montażowe, dyble, podkładki z materiałów odpornych na korozję, zapewniające jednocześnie pewne i stabilne zamocowanie. Pamiętać należy również o właściwym uszczelnieniu mocowanych elementów z podłożem.
9. Po zakończonym montażu należy usunąć pozostałości tynku, opiłków metali, kurzu itp. Nie dopuszcza się pozostawienia niezabezpieczonych przed korozją elementów stalowych.

§3

KONSERWACJA ZABUDOWY

1. Powierzchnie lekko zabrudzone zmywa się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnych środków do mycia naczyń. Okno średnio i silnie zabrudzone zmywa się specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi. Nie wolno stosować środków piorących ani kwasów lub kwaśnych roztworów, jak również materiałów ściernych oraz rozpuszczalników.
2. W celu wyjęcia skrzydła z ościeżnicy okno należy otworzyć, a następnie unieść, odchylić jego dolną część lekko do siebie (ok.100 od pionu) i pociągnąć skrzydło w dół.
3. Dla poprawnego funkcjonowania okna, wymagane jest również utrzymywanie w czystości prowadnic umieszczonych w ościeżnicy. Należy na bieżąco usuwać z nich większe zabrudzenia typu liście i gałązki, natomiast okresowo je wycierać zwilżoną miękką szmatką lub odkurzać z kurzu.
4. Mechanizmy rolkowe umieszczone w skrzydle powinny być co pewien czas (przynajmniej raz na pół roku) oczyszczane z drobin kurzu i zabrudzeń (wystarczy je odkurzyć)
5. Zaleca się, aby uszczelki szczoteczkowe były odkurzane nie rzadziej niż raz na pół roku (lub częściej w zależności od czystości i zapylenia otoczenia). Zabranie się mechanicznego czyszczenia uszczelek.
6. Co pewien czas koniecznie jest sprawdzenie czystości otworów odwadniających umieszczonych w prowadnicach. Gwarantuje to prawidłowy odpływ wody.
7. Nie zaleca się malowania okien.

§4

ZASADY SKŁADOWANIA I KONSERWACJI PROFILI ALUMINIOWYCH I AKCESORIÓW

1. W trakcie składowania oraz przemieszczania profili należy pamiętać o następujących zasadach:
- z profilami, których powierzchnia nie została w żaden sposób pokryta, należy obchodzić się ostrożnie, pamiętając o ich niewielkiej odporności na zarysowania,
- należy używać rękawic, ponieważ pot z rąk może powodować niszczenie powierzchni,
- profile należy składować w suchym miejscu, w pomieszczeniu zamkniętym,
- profile pakowane w folii, należy rozpakować w celu uniknięcia zawilgocenia profili i utleniania powierzchni,
- w czasie transportu nie można dopuścić do przemoczenia lub przegięcia profili,
- nie należy profili o cienkich ściankach, podatnych na zgnioty, składować w zbyt wysokich pryzmach.
- powierzchnie profili aluminiowych anodowanych i lakierowanych należy utrzymywać w czystości. W tym celu można używać wody z neutralnym delikatnym detergentem. Nie stosować substancji silnie alkalicznych.
- akcesoria przechowywać oddzielnie w suchym i zamkniętym pomieszczeniu.


POBIERZ PDF