Scroll

warunki sprzedaży


24.02.2017

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


1. COPAL Sp. z o.o. jako Dostawca - zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli z przedmiotu zamówienia w sposób uzasadniony może wynikać naruszenie praw autorskich/licencyjnych Dostawcy.
2. Dostawca zobowiązany jest do przygotowania towaru wolnego od wad w ilości i asortymencie zgodnym ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem przesłanym listownie, faxem lub e-mailem.
3. Dostawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zamówienia pisemnie listownie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem fax, z podaniem terminu dostawy, aktualnych cen i warunków finansowych, które muszą być spełnione do czasu realizacji dostawy. Warunki dostawy i płatności podane w ofercie przez Dostawcę ważne są jeden miesiąc.
4. Dostawcę obowiązuje dostarczenie towarów wolnych od wad wg zamówienia, jednak w sytuacji zamówień na profile w pełnych paczkach, ilości profili w paczce mogą się różnić w niewielkim zakresie od tych ustalonych teoretycznie.
5. Dostawca zastrzega sobie prawo do 2-tygodniowego okresu dostawy od chwili złożenia zamówienia na profile w długościach standardowych i akcesoria w pełnych opakowaniach. W przypadku wyrobów bardziej złożonych, wymagających obróbki lub niestandardowych okres dostawy będzie ustalany odrębnie.
6. Dostawca przystąpi do obróbki materiałów własnych lub zamówienia materiałów niestandardowych pod potrzeby realizacji dostawy dla Zamawiającego po otrzymaniu od niego przedpłaty o wysokości określonej w ofercie.
7. Dostawa jest zakończona w dniu, gdy wyrób jest wysłany lub zakwalifikowany do wysyłki.
8. Za uszkodzenia towaru i opóźnienia powstałe w transporcie dostawy Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ponosi je przewoźnik. Stroną, w postępowaniu reklamacyjnym u przewoźnika jest zamawiający usługę.
9. Jeżeli dostawa jest realizowana przez kuriera zamówionego przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązany jest do wstępnego odbioru ilościowego i jakościowego przy przewoźniku, a w przypadku stwierdzenia braków lub widocznych uszkodzeń (opakowania) spisać przy przewoźniku protokół szkodowy (reklamacyjny).
10. Jeżeli dostawa realizowana jest transportem Zamawiającego, jest on zobowiązany do odbioru dostawy w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia przez Dostawcę o gotowości towaru do odbioru.
11. Dostawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku opóźnień płatniczych lub nie odebrania towaru według poprzedniego zamówienia.
12. Za przeterminowaną zapłatę Dostawca będzie naliczał odsetki ustawowe.
13. Dostawca może zastrzec sobie prawo własności towaru do czasu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej zapłaty.
14. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmii za wady fizyczne towaru, jeśli nie zawiadomi Dostawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dostawy i przed jakimkolwiek działaniem nad wyrobem. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad o wartości nie przekraczającej wartości reklamowanych towarów.
15. Zamawiający odpowiada prawnie i materialnie za umyślne naruszenie praw autorskich (praw projektanta) lub jakichkolwiek praw Dostawcy. W przypadku naruszenia w/w praw Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat powstałych z tego tytułu.
16. Jeżeli poza kontrolą Dostawcy powstaną trudności powodujące podrożenie, opóźnienie lub uniemożliwienie sfinansowania dostawy, może on poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych trudnościach bez konieczności odszkodowania:
a) nie dokonać dostawy całkowicie lub częściowo,
b) dokonać dostawy na zmienionych warunkach za obopólną zgodą.
17. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych zasad zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji sprzedaży będą rozstrzygane przez strony polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy.POBIERZ PDF