copal

KLAUZULA INFORMACYJNA – dla klienta

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że COPAL sp. z o.o., NIP: 7630020462, Regon: 570149597, adres siedziby: 64-980 Trzcianka , ul. Sikorskiego 78, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: COPAL sp. z o.o., NIP: 7630020462, Regon: 570149597, adres siedziby: 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 78.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną:rodo@copal.com.pl.

3. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora, na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń;

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez administratora danych produktów lub usług, w celu prawidłowego dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług między nami, przesłania ofert, reklamacji czy zapytań, dochodzenia roszczeń, jak również w celach podatkowych i rachunkowych.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: podmioty uczestniczące w realizacji usługi, instytucje księgowe, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności, firmy współpracujące i transportowe.

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. przez okres trwania umowy oraz okres niezbędny po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 16 RODO,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 17 RODO,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 18 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 20 RODO,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usługi a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi lub realizacji umowy,

13. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Wróć do strony copal.com.pl

HOME
KONTAKT

Design by Copal Sp. z o.o.