Scroll

Warunki Gwarancji


24.02.2017

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


1. COPAL Sp. z o.o. gwarantuje, że wyroby oznaczone w dowodzie sprzedaży są dobrej jakości oraz są wolne od wad produkcyjnych.
2. Gwarancją objęte są wady produktu wynikające z wadliwego jego wykonania lub wad materiału (profile aluminiowe, akcesoria lub produkty przetworzone przez COPAL).
3. COPAL udziela gwarancji:
a) na profile anodowane i lakierowane metodą proszkową oraz uszczelki gumowe EPDM na okres 60 miesięcy
b) na zamki, pozostałe uszczelki typu TPE, PCV oraz siłowniki na okres 12 miesięcy
c) na pozostałe akcesoria na okres 36 miesięcy
4. Warunkiem uznania gwarancji jest:
a) używanie w wyrobach wyłącznie oryginalnych elementów systemów COPAL, zgodnie z ich przeznaczeniem i technologią Copal, w kompletnych zestawach, dostarczonych przez COPAL.
b) montaż wyrobów oraz ich komponentów w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i Aprobatami Technicznymi.
5. Gwarancja obejmuje:
a) Profile: gładkość powierzchni oraz trwałość barwy i wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych
b) Akcesoria: trwałość elementów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
6. Gwarancja nie obejmuje:
a) Wad i uszkodzeń ujawnionych przy odbiorze, co do których Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń firmie COPAL lub przewoźnikowi (protokół szkodowy).
b) Pęknięć, zniekształceń, zarysowań wyrobów i wywołanych nimi wady, powstałych po ich odbiorze
c) Wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym: transportem, magazynowaniem, obróbką profili i montażem wykonywanymi przez Licencjobiorcę.
d) Przemarzania, wyroszenia i skutków tych zjawisk związanych z niesprawną wentylacją.
e) Uszkodzeń wywołanych wadliwą konstrukcją budynku i ponadnormatywnymi ruchami budynku.
f) Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i konserwacji.
g) Wad, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobu.
7. COPAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu, wynikłych z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.
8. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w każdym czasie w wypadku sprzecznego ze wskazówkami COPAL montażu, użytkowania, konserwacji i magazynowania profili, akcesoriów lub wyrobów gotowych.
9. COPAL nie odpowiada za zgodność wyrobów z przepisami prawa lokalnego.
10. W przypadku montażu systemu Copal w środowiskach szczególnie trudnych chemicznie (w lub w pobliżu ferm hodowlanych, ubojni, rejonów przemysłowych i nadmorskich strefach o wysokiej wilgotności powietrza z zanieczyszczeniami o dużej i bardzo dużej agresywności korozyjności) Zamawiający jest zobowiązany poinformować swojego klienta o tym, że elementy aluminiowe i podzespoły (akcesoria) systemu COPAL nie posiadają gwarancji i rękojmi.
11. O ile nie ustalono odrębną umową:
a) wszystkie działania związane z rozpatrywaniem reklamacji i odpowiedzialności COPAL z tytułu gwarancji i rękojmi, ograniczają się jedynie do pierwszego Zamawiającego i do terenu Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wyłącza się prawo Zamawiającego do przenoszenia praw z tytułu realizacji umowy na osobę trzecią i poza teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Ogólne zasady składowania i konserwacji profili aluminiowych i akcesoriów oraz wyrobów gotowych.
1. W trakcie składowania oraz przemieszczania profili należy pamiętać o następujących zasadach:
a) z profilami, których powierzchnia nie została w żaden sposób pokryta, należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic, pamiętając o ich niewielkiej odporności na zarysowania,
b) profile i akcesoria należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu;
c) profile zapakowane w folii, szczególnie te bez pokrycia (surowe), należy rozpakować, żeby zapobiec zawilgoceniu i utlenianiu powierzchni profili (na skutek kondensacji pary wodnej wewnątrz opakowania).
d) nie należy profili o cienkich ściankach, podatnych na zgnioty, składować w zbyt wysokich stokach
e) powierzchnie profili aluminiowych anodowanych i lakierowanych należy utrzymywać w czystości. W tym celu można używać wody z neutralnym delikatnym detergentem. Nie stosować substancji alkalicznych.
2. Profile, akcesoria oraz wyroby sprefabrykowane, do czasu ich wmontowania należy przewozić i przechowywać w suchym miejscu, w osłonięciu przed warunkami atmosferycznymi i pyłem budowlanym.

POBIERZ PDF